วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา  08.30 น. ทางชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดกิจกรรม #โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในระยะท้ายของชีวิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตในบั้นปลายระยะท้ายของชีวิต สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจากนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และคณะกรรมการกองทุนฯ และวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้จาก #ชุมชนกรุณาขะไจ๋ ในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัยประจำปี  2564

Copyright © 2021. All Rights Reserved.