วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านใหม่พัฒนา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุบ้านใหม่พัฒนา  โดยได้รับเกียรติ จากนายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ รพสต. บ้านต้นมื่น ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564

Copyright © 2021. All Rights Reserved.