คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ได้เข้านิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา  โดยมี นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสาววิศัลยา สุภาโม ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี เทศบาลเมืองพิชัย

Copyright © 2021. All Rights Reserved.