เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2563 
 เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและถวายพระพร  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจำปี 2563  ซึ่งในการประกอบพิธีครั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงกัน  โดยมีนายชัยวัฒน์   นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้และอ่านสารถวายพระพร  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

S__97132547.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.