เทศบาลเมืองพิชัย  ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ครั้งแรก  ในการจัดประชุมสภาครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกแต่งตั้งประธานสภา,รองประธานสภาและเลขานุการสภา  โดยได้รับเกียรติจาก       นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ในการเข้าร่วมประชุมสภาครั้งแรกและเป็นผู้ลงนามรับรองการแต่งตั้ง โดยมีนายธนานันท์  เที่ยงฟู  เป็นประธานสภาฯ , นางกิ่งแก้ว  แสงรุ่ง  รองประธานสภาฯและนายวิทยา  ธิมา  เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  พร้อมให้โอวาทในการทำงานแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

S__143474701.jpgS__143474694.jpgS__143474698.jpgS__143474699.jpgS__143474702.jpgS__143474696.jpgS__143474703.jpgS__143474704.jpgS__143474700.jpgS__143474697.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.