เทศบาลมอบ แมส เจล ปรอทวัดไข้ ถุงมือแก่ผู้ใหญ่บ้าน อสม. บ้านต้นยางเพื่อแจกชาวบ้านป้องกันโควิดจากที่มีผู้เสี่ยงติดเชื้อในหมู่บ้าน

1397770.jpg1397773.jpg1397768.jpg1397766.jpg1397771.jpg1397772.jpg1397767.jpg1397769.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.