ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔)

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔) ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

นายสองเมือง วงค์ไชย
(นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย)
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1-

รายจ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายรับจริงตามงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายรับ-รายจ่ายรายไตรมาส-65-ทม.พิชัย (ไตรมาสที

Leave A Reply

Your email address will not be published.