เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.
♦️♦️ นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ และนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่สำคัญ นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ
ซึ่งที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ประกอบด้วย
– การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง
– นโยบายภาครัฐ
– หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง
– การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
– ประชาสัมพันธ์โครงการ “บอกดิน 3”
– ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง)
– การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
– การจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล
– เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) และเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดลำปาง
– การประชาสัมพันธ์การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย
– การรับบริจาคโลหิต
– รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง
– สถานการณ์น้ำของจังหวัดลำปาง
– สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง
– ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ
– ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน “วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง”
Leave A Reply

Your email address will not be published.