ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องทุกข์/ข้อร้องเรียน

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องทุกข์/ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการเขตเทศบาลเมืองพิชัย ในการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับความไม่เป็นธรรม  เทศบาลเมืองพิชัยจึงได้กำหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องทุกข์ และข้อร้องเรียน ตามประกาศฉบับนี้

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ช่องทางการร

Leave A Reply

Your email address will not be published.