กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี

วันที่ 18 กันยายน 2566 กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ ตามการแจ้งร้องขอจากระบบระบบท้องถิ่นดิจิทัล ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ของเทศบาลเมืองพิชัย โดยบ่ายนี้ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร โดยเฉพาะบริเวณกาดนัดฮิมวังที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าทุกเย็นวันอังคาร
Leave A Reply

Your email address will not be published.