พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย สร้างความปลอดภัยให้เด็กเล็ก

กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน กำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน สร้างความปลอดภัยให้เด็กเล็ก และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
Leave A Reply

Your email address will not be published.