เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมอบรมการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายนราวิชณ์ สากล หัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินโครงการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community based on road safety management) รุ่นที่ 9 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ชั้น 3 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และมีนายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ปลัดอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.