เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมสนับสนุนโครงการครูแดร์ในโรงเรียนพิชัยวิทยา เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด โครงการครู D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับสถานีตำรวภูธรเมืองลำปาง และโรงเรียนพิชัยวิทยา โดยนายกฯ ร่วมเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
ทั้งนี้ โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก โดยเน้นย้ำการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติด ฝึกให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ และรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน รู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ลดผลกระทบต่อปัญหาของสังคมและความมั่นคงของชาติ เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.