เทศบาลเมืองพิชัย ดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่สาธารณะ ผ่านโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เน้นย้ำความสะอาดในพื้นที่ พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กำจัดวัชพืชหญ้าที่รกทึบ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยกิจกรรมวันนี้ลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านสันติสุข ชุมชนเอื้ออาทร(พิชัย) และสนามบ้านใหม่พัฒนา โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงาน ซึ่งโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 และครอบคลุมหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านให้สะอาด สวยงาม กำจัดขยะอย่างถูกวิธี สร้างชุมชนสวยงามน่าอยู่อาศัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.