เทศบาลเมืองพิชัย ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลาย พื้นที่บ้านท่าเดื่อ

วันที่ 11 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร ในหมู่บ้านท่าเดื่อ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรค โดยเทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใหเสะอาด ปลอดโปร่ง ไม่มีน้ำขัง และกำจัดขยะทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง
Leave A Reply

Your email address will not be published.