สภากาแฟเทศบาลเมืองพิชัย พบปะน้องชุมชน ‘บ้านท่าเดื่อ’ สร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดประชุมสภากาแฟยามเช้า พบปะพี่น้องชุมชนหมู่บ้านท่าเดื่อ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องหมู่บ้านท่าเดื่อ และนายพินิจ ทองคำ ทีมผู้ช่วยดำเนินงานของ สส. ชลธานี เชื้อน้อย สส. เขต3 จังหวัดลำปาง ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ณ วัดอุทุมพร บ้านท่าเดื่อ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อให้การทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯและพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ สามารถประสานการทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.