เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีมอบรางวัลหมู่บ้านชุมชน สีเขียวและสะอาด ‘พิชัยเมืองน่าอยู่’

วันที่ 8 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน สีเขียวและสะอาด (พิชัยเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2566 โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานมอบรางวัล และมีนายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
📍ภายในงานมีการมอบโล่รางวัล และป้ายเงินรางวัล การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน สีเขียวและสะอาด (พิชัยเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2566 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหมู่บ้านชุมชน ขนาดเล็ก /และประเภทหมู่บ้านชุมชน ขนาดใหญ่
📍โดยผลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านทรายให้ หมู่ที่ 8 ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท
และผลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดใหญ่
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 12,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9 ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
📍และยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย เพื่อร่วมขับเคลื่อนรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้พื้นที่ตำบลพิชัย จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งกู่, บ้านต้นต้อง, บ้านทรายใต้, บ้านเด่นพัฒนา, บ้านต้นมื่น และบ้านสันติสุข รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการ ร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย ของดีของเด่นตำบลพิชัย
📍ซึ่งทุกความสำเร็จของรางวัลอันทรงคุณค่าต่างๆ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างแท้จริง เทศบาลฯ จึงได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันดำเนินงานด้านการักษาความสะอาด ควบคู่กับการการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดพัฒนาไปสู่เมืองพิชัย เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.