เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลต้นธงชัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับงานป้องกันฯ ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อยกระดับความปลอดภัยสูงสุด ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเมื่อใดที่เกิดสาธารณภัยอันเกินความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.