เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับนายอำเภอเมืองลำปาง และ พม.ลำปาง ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับนายอำเภอเมืองลำปาง และ พม.ลำปาง ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ
วันที่ 7 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดย นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมมอบป้ายโครงการปรับปรุงบ้าน จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นางคำอ้วน จินะวงค์ หมู่บ้านต้นยาง, 2.นางแก้ว วงศ์แสนขัด หมู่บ้านต้นยาง, 3.นายจำเนียร สุวรรณเลิศ หมู่บ้านใหม่พัฒนา, 4.นางคำสุข ศิริสุข หมู่บ้านทรายใต้, 5.นายนิยม ใจแก่น หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว, 6.นางสาวธิดา มะโนสิทธิ์ หมู่บ้านสามัคคี และ 7.นางสาวอำพร วงศ์สืบ หมู่บ้านสามัคคี
ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เทศบาลฯ ได้ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พม.ลำปาง) เพื่อดำเนินงานปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม มีรายได้ไม่เพียงพอ โดยมีความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วน ที่ช่วยกับปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.