เทศบาลเมืองพิชัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว ของเทศบาลเมืองน่าน

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนผู้สูงอายุในเขตเทศบาบาลฯ ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว ของสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ณ หมู่บ้านดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ หัตถกรรม และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมีความรู้ความสามารถที่นำไปสร้างอาชีพเสริมต่อตนเอง และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย มีเป้าหมายในการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การพึ่งพาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.