เทศบาลเมืองพิชัย รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 รอบเพิ่มเติม

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ให้การต้อนรับนายโกสินทร์ แสงสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินเพิ่มเติมในรูปแบบผสมผสาน โดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศเป็นหลัก ในช่วงระยะเวลาของวันที่ 18 พฤษภาคม – 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการตรวจประเมิน เอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่บางเทศบาลไม่สามารถแนบเอกสารและหลักฐานได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด
โดยครั้งนี้ ทำการตรวจประเมินเพิ่มเติม 8 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองพิชัย, เทศบาลตำบลต้นธงชัย, อบต. บุญนาคพัฒนา, อบต.นิคมพัฒนา, อบต.บ้านแลง, อบต.บ้านเสด็จ, อบต.พิชัย และ อบต.ทุ่งฝาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.