เทศบาลเมืองพิชัย มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครอบคลุม 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับแกนนำชุมชน แกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว รู้จักวิธีการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคที่ถูกวิธีและเหมาะสม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และช่วยลดอัตราการป่วยและการสูญเสียชีวิตของประชาชนเนื่องจากโรคไข้เลือดออก
Leave A Reply

Your email address will not be published.