เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย

วันที่ 4 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรม
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง นโยบายจังหวัดลำปาง เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และกฎหมายและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ โดยนางสาวศิริพร ปัญญาเสน นายกสมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยในชุมชน และผู้สูงอายุกับบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชน โดยนางลำดวน กันธิยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.