เทศบาลเมืองพิชัย รณรงค์สวมหมวกกันน็อคนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกกันน็อคนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ

โดยกำหนดให้บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์และจักรยานทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ – ส่ง บุตรหลาน ปฏิบัติตามกฎจราจรและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.