ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลเด็กปฐมวัย

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล, เจ้าหน้าที่กองการศึกษา, คณะครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็ก ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย สังคม และสติปัญญาให้สมวัย ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
Leave A Reply

Your email address will not be published.