เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

วันที่ 1 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปี 2566 โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการ และมีคณะผู้บริหารเทศบาล, แกนนำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และผู้ดูแลระบบน้ำประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย จัดการอบรมเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำชุมชนในการดูแลแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และการจัดการน้ำเสีย โดยมีนางสาวแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง บรรยายให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์ปัญหาผลกระทบของแหล่งน้ำที่นำมาใช้บริโภค และอุปโภค และการจัดการน้ำเสีย
รวมทั้งมีการแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของบ้านต้นยาง, บ้านต้นต้อง, บ้านฝายน้อย, บ้านท่าเดื่อ และบ้านต้นมื่น มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งเรื่องความเป็นกรดและด่าง (pH), ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids), ความกระด้าง (Hardness as CaCO3), ฟลูออไรด์ (Fluoride), เหล็ก (Iron) และไม่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Coliform Bacteria), ไม่พบ อี.โคไล (Escherichia coli) ในน้ำ ตลอดจนมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ และประสานความร่วมมือในการดูแลแหล่งน้ำ และการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ ส่งเสริมและประสานงานด้านการจัดการและการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.