เทศบาลเมืองพิชัย ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน สานสัมพันธ์ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล, เจ้าหน้าที่กองการศึกษา, คณะครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพบปะพูดคุยระหว่างครูกับผู้ปกครอง ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างชุมชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง อุปสรรค และปัญหาของนักเรียนในด้านอื่นๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.