เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มสมรรถนะคณะครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะ คณะครู ผู้ดูแลเด็ก และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจัดโดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความสามารถ พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, เจ้าหน้าที่กองการศึกษา, คณะครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ และเรื่องการเพิ่มสมรรถนะครู ผู้ดูแลเด็ก ในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยนางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการดรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรให้ความรู้
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีองค์ความรู้ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์แก่การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้รับการดูแล สั่งสอน พัฒนาทักษะการพัฒนาการทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.