เทศบาลเมืองพิชัย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร ในพื้นที่บ้านเอื้ออาทร(พิชัย), บ้านท่าเดื่อ, บ้านต้นยาง และโรงเรียนพิชัยวิทยา โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
โดยเทศบาลฯ ขอความร่วมมือทุกชุมชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพราะโรคไข้เลือดออกมักจะแพร่ระบาดในฤดูฝนพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงลายที่มีเชื้อไวรัสกัดคน จะถ่ายทอดเชื้อให้คนทำให้เกิดอาการ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการช็อค ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาอาจเสียชีวิตได้
Leave A Reply

Your email address will not be published.