เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อบต.พิชัย โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปางเป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับตำบล เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและรับรองคุณภาพของข้อมูล ก่อนนำเสนอข้อมูลในเวทีรับรองผลการจัดเก็บระดับอำเภอ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.