เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการบูรณาทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย สมาชิกสภาเทศบาล และเครือข่ายแกนนำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมอบรม โดยมีนางวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) จังหวัดลำปาง บรรยายให้ความรู้เรื่องสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย
และมีวิทยากรจากชมรมสตรอง จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดลำปาง นำโดยนายสถิต นิตย์สมบูรณ์ ประธานชมรมสตรองฯ และคณะ ให้ความรู้เรื่องเทคนิควิธีการสังเกตงานก่อสร้างสาธารณูปโภคเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต จากนั้นแบ่งกลุ่มระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในพื้นที่
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต สร้างเครือข่ายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกับขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.