เทศบาลเมืองพิชัย ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างเทศบาลเมืองพิชัย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระหว่างเทศบาลเมืองพิชัย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต ยกระดับภาพลักษณ์ปัญหาการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยในภาพรวมให้ดีขึ้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 12 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน ร่วมลงนาม
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นสร้างเครือข่ายในการประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.