เทศบาลเมืองพิชัย เตรียมความพร้อมจัดตั้ง ‘ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป’ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

วันที 28 สิงหาคม 2566 นางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ให้การต้อนรับและพูดคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของเทศบาลเมืองพิชัย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอและตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด โดยให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ ตลอดจนเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พิการในพื้นที่สามารถเข้าถึงสิทธิและ บริการอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
Leave A Reply

Your email address will not be published.