ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหารนำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกองช่าง และสำนักปลัดเทศบาล
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566, เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566, เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566, เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566, เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 และเรื่อง บ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
Leave A Reply

Your email address will not be published.