เทศบาลเมืองพิชัย ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงถนนไร้ฝุ่นฯ พร้อมเน้นย้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายชัยชนะองอาจ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจการปฏิบัติงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง ในเขตเทศบาลฯ เพื่อความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ สอดคล้องนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปางที่มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมเน้นย้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ ปรับปภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม ตัดหญ้า กำจัดขยะ กำจัดแหล่งน้ำขังที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่
Leave A Reply

Your email address will not be published.