เทศบาลเมืองพิชัย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกัน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร ในพื้นที่บ้านฝายน้อย และชุมชนบ้านเอื้ออาทร(พิชัย) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายที่สำคัญในชุมชน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัด โรงเรียน และที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งวิธีป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วยุงลายมักชอบกัดในเวลากลางวัน วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดจึงควรใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด
ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ควรจะมีการดูแลรักษาบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยใช้นโยบาย 3 เก็บ ประกอบด้วย เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ำปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่
Leave A Reply

Your email address will not be published.