สปสช. เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมความรู้เฝ้าระวังปัญหาฝุ่นหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ และนางสุภาภรณ์ ไทยวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ, สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดโครงการเฝ้าระวังฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ โดยจัดกิจกรรมสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหมอกควัน ณ วัดบ้านต้นมื่น
ทั้งนี้ ปัญหาฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 เป็นมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งสถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ และให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและดูแล ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวัง รู้เท่าทันความเสี่ยง ดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.