เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลฯ ตามการแจ้งร้องขอจากระบบระบบท้องถิ่นดิจิทัล ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจที่เทศบาลฯ ที่ต้องดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ ได้รับความสะดวกในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง
Leave A Reply

Your email address will not be published.