เทศบาลเมืองพิชัย และศูนย์อนามัยที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหาร ขับเคลื่อนการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายชัยชนะ องอาจ เลขานุการนายกฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหาร โดยมีคณะผู้ประเมิน Clean food good taste plus จากศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตรวจประเมินร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 ร้านได้แก่ ร้าน 188 cousin cafe, ร้าน Naya farm และ ร้าน Fields house
โดยเทศบาลฯ ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัย ซึ่งการตรวจประเมินตามมาตฐานอย่างต่อเนื่องยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร สามารถยกระดับร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานที่ดี ขับเคลื่อนการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.