เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” พาน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมพาน้องๆ นักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย ทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จ.ลำปาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียน ปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์และจริยธรรม พัฒนาทักษะที่เน้นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน สร้างความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ปัจจุบัน นอกจาก สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เป็นสถานที่ดูแลช้างที่สำคัญแล้ว ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมการแสดงของช้าง เรียนรู้เป็นควาญช้าง ให้อาหารช้าง เป็นต้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.