เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของหมู่บ้านท่าเดื่อ มุ่งพัฒนาเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ, นายบุญศรี ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ของหมู่บ้านท่าเดื่อ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดอุทุมพร
ทั้งนี้ การอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการช่วยเหลือผู้อื่น และปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้
ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
Leave A Reply

Your email address will not be published.