เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมแนวทางพัฒนาทักษะทางสมอง ในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมอง EF (Executive function) ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ร่วมให้ความรู้และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมองของเด็ก เพื่อให้เด็กเล็กได้ฝึกสมอง คิดเป็น ทำงานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ รู้จักคิดพลิกแพลงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางกาย ได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วน และทางความคิด ความรับผิดชอบ การวางแผน พัฒนาทักษะทางสมองให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.