ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองพิชัย ตรวจสุขภาพฟันและโรคด้านทันตกรรม ส่งเสริม‘เด็กเล็กยิ้มสวยสดใส ห่างไกลฟันผุ’

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นางสุภาภรณ์ ไทยวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันและโรคด้านทันตกรรม ‘เด็กเล็กยิ้มสวยสดใส ห่างไกลฟันผุ’ ซึ่งกองการศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก โดยมีคุณรุจิรา ยะย่าเป้า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ และตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ มีสุขภาพฟันที่ดี ได้รับบริการทันตกรรมครบวงจร มีการตรวจสุขภาพช่องปาก การให้ทันตสุขศึกษา และได้เรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี ห่างไกลจากการเกิดฟันผุ ส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีพัฒนาเหมาะสมตามวัย
 
Leave A Reply

Your email address will not be published.