เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้พ่อค้าแม่ค้า ส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค มีอาหารที่สะอาดและปลอดภัย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งฝึกปฏิบัติการล้างมืออย่างถูกวิธี, การหยิบจับอาหาร, การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ, การเลือกใช้เครื่องปรุงอาหาร ตลอดจนการดูแลรักษาบ่อดักไขมัน โดยมีนายธีรยุทธ โพธิสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
gพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าแม่ค้าตลาดต้นยาง กาดนัดฮิมวัง รวมถึงผู้ที่สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เกิดทักษะด้านสุขอนามัย เลือกใช้ภาชนะถูกหลักอนามัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ ยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร ตลาดสด และแผงลอยในตลาดสดในผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล ส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค ให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย สร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
Leave A Reply

Your email address will not be published.