เทศบาลเมืองพิชัย ต่อยอดขยายผลการสืบสานตำนานหม้อดิน ถิ่นปั้นหม้อทำมือ บ้านม่อนเขาแก้ว ให้กับนักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการสืบสานตำนานหม้อดิน ถิ่นปั้นหม้อทำมือ บ้านม่อนเขาแก้ว เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้เด็กและเยาวชน นักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้ศึกษาเรียนรู้การปั้นหม้อดินด้วยมือ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน
โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม และมีนายประเวช หมีบุรุษ ปราชญ์ชาวบ้านและเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นหม้อดิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการปั้นหม้อดินด้วยมือให้กับเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นหม้อดิน บ้านม่อนเขาแก้ว
Leave A Reply

Your email address will not be published.