เทศบาลเมืองพิชัย ขับเคลื่อนโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ เน้นย้ำความสะอาดในพื้นที่ พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงฤดูฝน

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เน้นย้ำนโยบายการปฏิบัติงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง ในเขตเทศบาลฯ เพื่อความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆ สอดคล้องนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปางที่มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
อีกทั้งช่วงฤดูฝนมักพบการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพราะการที่ฝนตกจะทำให้เกิดน้ำขังตามพื้นที่ต่าง ๆ เป็นผลให้ยุงลายสามารถมาวางไข่ไว้ที่ผิวน้ำนั้น ๆ ได้ จนเกิดการแพร่กระจายยุงลาย ซึ่งโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ ของเทศบาล เป็นส่วนหนึ่งในการทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน สร้างความสวยงามให้กับพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
Leave A Reply

Your email address will not be published.