ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหารนำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้

  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัดเทศบาล)
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
  • ญัตติ เรื่อง การพิจารณารับโอนโครงการก่อสร้างฯ ในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 3 โครงการ
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัดเทศบาล)
  • ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
  • ญัตติ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบขอให้พื้นที่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
  • ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองพิชัย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
  • ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บริการสาธารณะ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.