กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านตามการแจ้งร้องขอจากระบบระบบท้องถิ่นดิจิทัล ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) ของเทศบาลเมืองพิชัย โดยลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟในหมู่บ้านบ้านพิชัยหมู่ 1 บ้านสายทิพย์, ซอยรุ่งเรือง บ้านพิชัย, หมู่บ้านสุขเกษม ทางเข้าวัดม่อนคีรีชัย, บ้านทรายใต้ และตรวจเช็คเซ็นเซอร์ควบคุมแสงสว่าง ชุมชนบ้านเอื้ออาทร โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำงาน เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย ให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร ลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรม
Leave A Reply

Your email address will not be published.