เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เชิดชูเกียรติผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2566 โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานมอบรางวัลกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน ณ ที่ทำการปกครอง อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนสร้างสังคมที่เข้มแข็งจากระดับฐานราก ให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี หมู่บ้านตำบลมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.