เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับบ้านม่อนเขาแก้ว ถ่ายทอดองค์ความรู้ ‘การจัดการขยะ’ ให้กับเทศบาลตำบลนาครัว ขยายผลสร้างเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดย นางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการขยะบ้านม่อนเขาแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดการขยะให้กับเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางปทุม สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ร่วมรับฟังการบรรยาย
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัยร่วมบ้านม่อนเขาแก้ว ได้ดำเนินการจัดการขยะอย่างส่วนร่วม และขยายผลต่อยอดการสร้างนวัตกรรมหม้อดินกินน้ำแกงกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน รวมทั้งลงนามความร่วมมือการขายขยะรีไซเคิลให้กับบริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ส่งผลให้ได้รับรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้ เป็นการสร้างภาคีเครือข่าย ขยายผลต้นแบบการจัดการขยะที่ต้นทาง ส่งเสริมเครือข่ายชุมชนคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะสู่สังคมคาร์บอนต่ำให้เกิดความยั่งยืนและครบวงจร Zero Waste Society พร้อมขยายผลพื้นที่การจัดการขยะที่ต้นทาง การลด การคัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ กับภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดสะอาด มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.